มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นวิธีการและเครื่องมือที่นำเอาระบบกราฟิกแผนที่ มาทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล (Database) ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ที่สามารถใช้ในการจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง สืบค้น จัดการ วิเคราะห์ แสดงผล และรายงานผล ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ในปัจจุบันและอนาคตระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จะถูกกำหนดเป็นนโยบาลของรัฐและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ถนน แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว ป่าไม้ ประปา ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย ประชากร สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
      ดังนั้นทางสาขาวิศวกรรมโยธาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) สำหรับวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธามีความรู้มีความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป