มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ชื่อหลักสูตร

 

      ชื่อภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                                   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

      ชื่อภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering 

                                  Program in Civil Engineering

 

ชื่อปริญญา

 

      ชื่อเต็มภาษาไทย      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

      ชื่อย่อภาษาไทย        วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

      ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B. Eng. (Civil Engineering)

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

                                  สาขาวิศวกรรมโยธา

                                  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ปรัชญาของหลักสูตร

 

     ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

   1). เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

   2). เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

 

ระยะเวลาการศึกษา

 

   1). นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ (1) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

   2). นักศึกษาตามคุณสมบัติข้อที่ (2) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา สำเร็จการศึกษา ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

 

หลักสูตร

 

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

               จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       151    หน่วยกิต