มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 
 
 

หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์นภดล ศรภักดี
อาจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

 

ชัยวัฒน์
อาจารย์
วิศวกรรมขนส่ง
 

ชัยวัฒน์

อ.ทักษกร พรบุญญานนท์

อาจารย์

วิศวกรรมโครงสร้าง
 
อาจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 
 
อาจารย์
วิศวกรรมขนส่ง

 

อาจารย์
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 
 
อาจารย์
วิศวกรรมขนส่ง (ลาศึกษาต่อ)
 
 
อาจารย์
วิศวกรรมโครงสร้าง (ลาศึกษาต่อ)