มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี


เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทดสอบคุณภาพของวัสดุผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของส่วนผสมคอนกรีต จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น การยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว การรับแรงอัด ประลัย การรับแรงดึง และการรับแรงอัดของคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงตามที่วิศวกรออกแบบไว้ นักศึกษาจะเรียนรู้การทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM), ประเทศอังกฤษ (BS), และ ประเทศไทย (มอก.) ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อการเรียนการสอน, การทำวิจัย และนอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบคอนกรีต แก่หน่วยงานบริษัท ห้างร้านภายนอกอีกด้วย

 


โดยมีชุดการทดสอบที่สำคัญ ได้แก่

  • ชุดทดสอบกำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า
  • ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม
  • ชุดทดสอบแรงดึงของมอร์ต้า    
  • ชุดทดสอบขนาดคละมวลรวมละเอียด
  • ชุดทดสอบ ขนาดคละมวลรวมหยาบ

 

 

 

ชุดทดสอบ  กำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า

 

 

 

ชุดทดสอบ  การสึกหรอของวัสดุมวลรวม

 

 

 

ชุดทดสอบ  แรงดึงของมอร์ต้าร์

 

 

 

ชุดทดสอบ   ขนาดคละมวลรวมละเอียด

 

 

 

ชุดทดสอบ  ขนาดคละมวลรวมหยาบ