มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ข้อมูลเบื้องต้นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(Department of Civil Engineering) 

 

ที่ตั้ง 
อาคารสาขาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (College of Industrial Technology and Management)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Rajamangala University of Technology Srivijaya)
เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028

 

ประวัติความเป็นมา

 • ปี พ.ศ. 2544 ได้เริ่มการก่อตั้งแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สังกัดคณะวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย โดยจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. สายตรง ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนที่ อาคารช่างก่อสร้าง โดยมีอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล เป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และหัวหน้าคณะวิชาโยธาคนแรก
 • ปี พ.ศ. 2545 เริ่มทำการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย อยู่บริเวณสนามกีฬา โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง รุ่นที่ 1 เป็นผู้ก่อสร้าง โดยมีอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
 • ปี พ.ศ. 2546 เริ่มทำการก่อสร้างศาลาพักผ่อนแบบทรงไทย บริเวณทิศตะวันตก ของอาคารช่างก่อสร้าง โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง รุ่นที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง โดยมีอาจารย์ดุสิต ชูพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ อาจารย์สิทธิชัย ศิริพันธ์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

  

 

 • ปี พ.ศ. 2547 เริ่มทำการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานไม้ อยู่บริเวณทิศใต้ และสนามฟุตซอล อยู่บริเวณทิศเหนือ ของอาคารช่างก่อสร้าง โดยมีนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง รุ่นที่ 3 และ 4 เป็นผู้สร้าง ตามลำดับ โดยมีอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล เป็นผู้ริเริ่มทั้ง 2 โครงการ 
 • ปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ) โดยมีอาจารย์สิทธิชัย สิทธิพันธ์ เป็นหัวสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคนแรก เริ่มแนวคิดการก่อสร้างป้ายแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันออก ของอาคารช่างก่อสร้าง จากความร่วมมือของนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้างทุกชั้นปี โดยมีอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
 • ปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยมีอาจารย์นภดล ศรภักดี เป็นหัวสาขาวิศวกรรมโยธาคนแรก และหยุดรับ หลักสูตร อส.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตร ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • ปี พ.ศ. 2550 ได้สร้างอาคารปฏิบัติการช่างไม้แล้วเสร็จ
 • ปี พ.ศ. 2551 ได้เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติและภาคสมทบ) โดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
 • ปี พ.ศ. 2552 อาจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อเป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2553 จากโครงการริเริ่มก่อสร้างป้ายแผนกช่างก่อสร้างเดิม ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน เป็นป้ายสาขาวิศวกรรมโยธา และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ รุ่นที่ 3 (2551) โดยมีอาจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ เป็นหัวหน้าสาขา
 • ปี พ.ศ. 2554 โดยมีอาจารย์วัชรงค์ ย่องบุตร เป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2555 หยุดรับหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 โดยมีอาจารย์ดิษพร มุณีโชค เป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 14 มกราคม 2556 ทางคณะอนุกรรมการสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติรับรองหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-2555 โดยมีอาจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร เป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2557 โดยมีอาจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ เป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปี พ.ศ. 2558 อาจารย์นภดล ศรภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา ปรัชญา ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ


ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาต่อในระดับสูงได้
 • ผลิตบัณฑิตให้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในด้านการทำงานเป็นทีม สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา