มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ

 

ในการวางแผนก่อสร้างโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการสำรวจรังวัดค่าระดับและทิศทางของสถานที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนผังและแผนที่ภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ อันเป็นประโยชน์ในการรองรับงานวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น การวางแนวถนน คลองชลประทาน เขื่อน ฝายน้ำล้นทางด่วน งานอาคาร เป็นต้น ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกการใช้เครื่องมือสำรวจในการก่อสร้างจริง โดยประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนเข้ากับสภาพการทำงานได้ ในการฝึกภาคปฏิบัตินี้จะมีการออกปฏิบัติการสำรวจในพื้นที่จริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานภาคสนามที่สมบูรณ์แบบ

 

โดยมีเครื่องมือสำรวจที่สำคัญ ได้แก่

  • อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 
  • กล้องวัดมุม แบบดิจิทัล 
  • กล้องวัดมุม แบบประมวลผลรวม
  • กล้องระดับ แบบอัตโนมัติ

 

 

กล้องระดับ แบบอัตโนมัติ

 

 

 

กล้องวัดมุม แบบดิจิทัล และ แบบประมวลผลรวม

 

 

 

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 
 

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบสำหรับชุดปฏิบัติการสำรวจ