มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์


ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทดลองหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินด้านต่างๆ เช่น สมบัติทางกายภาพ กำลังรับแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความซึมผ่านน้ำของดิน การบดอัดดิน โดยที่สามารถควบคุมการทำงาน ได้ด้วยตนเองและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อการเรียนการสอน, การทำวิจัย และนอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ แก่หน่วยงานบริษัท ห้างร้านภายนอกอีกด้วย

 

โดยมีเครื่องทดสอบที่สำคัญ ได้แก่

  • เครื่องทดสอบ ความซึมน้ำของดิน
  • เครื่องทดสอบ แรงเฉือนตรง
  • เครื่องทดสอบ แรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดด้านข้าง
  • เครื่องทดสอบ แรงอัดแบบ 3 แกน
  • เครื่องทดสอบ การอัดตัวคายน้ำ

 

 

 

เครื่องทดสอบ แรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดด้านข้าง

 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบ แรงเฉือนตรง

 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบ แรงอัดแบบ 3 แกน

 

 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบ แรงอัดแบบ 3 แกน