มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการทดลองที่ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชลศาสตร์ ปฏิบัติการชลศาสตร์นี้จะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการไหลของน้ำ การไหลในทางระบายเปิด การไหลผ่านฝายน้ำล้น การไหลผ่านท่อและรูระบาย แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนโมเมนตัมของน้ำ รวมถึงเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่างๆ เป็นต้น

 

โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการไหลของน้ำที่สำคัญ ได้แก่

  • ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบ Orifice Meter
  • การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดการไหลของน้ำแบบ weirs อันได้แก่ triangle weir และ rectangular weir
  • เครื่องมือสำหรับการทดลองเกี่ยวกับการไหลในทางน้ำเปิด
  • การศึกษาการไหลของน้ำผ่านรู orifice

 

 

ชุดทดสอบ ความดันสถิต

 

 

 

ชุดทดสอบ เสถียรภาพของวัตถุลอยอยู่ในของเหลว

 

 

 

 

ชุดทดสอบ ทฤษฎีเบอนวลลีและเว็นจูมิเตอร์

 

 

 

 

ชุดทดสอบ ออรีฟีชและสายน้ำที่พุ่งชนแบบอิสระ

 

 

 

 

ชุดทดสอบ การไหลลอดประตูระบายน้ำและไฮดรอลิกจั๊ม