มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 

ห้องสมุดสาขาวิศวกรรมโยธา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม) ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมโยธา และเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลทางวิชาการ แและเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย 

 

ปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิศวกรรมโยธา ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมโยธามากมาย อาทิ เช่น ปริญญานิพนธ์, รายงานการวิจัย, วารสารวิชาการ, รายงานการประชุมวิชาการ 

โดยทั่วไปห้องสมุด เปิดเวลา 08:30-16:30 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ อาจารย์กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร

 


นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวข้องที่มีใบอนุญาต เพื่อใช้ในงานวิจัย ทั้งนี้ สาขาวิศวกรรมโยธา เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในงานวิจัย สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ ที่อาจารย์กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร เนื่องจากบางโปรแกรมต้องการ HardLock