มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

แนะนำ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2538 และคณะโยธาถือเป็นหน่วยหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย เรื่อยมา  ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย ถูกจัดให้รวมอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จนถึงปี พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยน หลักสูตร และระดับการศึกษาให้สูงขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  • อาจารย์นภดล ศรภักดี (พ.ศ. 2549-2552)
  • อาจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ (พ.ศ. 2552-2554)
  • อาจารย์วัชรงค์ ย่องบุตร (พ.ศ. 2554-2555)
  • อาจารย์ดิษฐพร แก้วมุณีโชค (พ.ศ. 2555-2556)
  • อาจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร (พ.ศ. 2556-2557)
  • อาจารย์ชยณัฐ บัวทองเกื้อ (พ.ศ. 2557-2558)
  • อาจารย์นภดล ศรภักดี (2558 - ปัจจุบัน)


ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ